Reklamacje, wymiany, zwroty oraz wypożyczenia

 

Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych w wyniku transportu


Firma Inter Projekt S.A. NIE ODPOWIADA za uszkodzenia mechaniczne sprzętu powstałe w trakcie transportu paczek firmą kurierską (DHL, DPD i inne). Nie odpowiadamy również za nieterminowość w dostarczeniu przesyłek przez firmy transportowe lub też za ich zagubienie. Reklamacje w takich przypadkach należy składać bezpośrednio w firmie kurierskiej. Jednak w każdym przypadku staramy się pomóc naszym Klientom, których sprzęt został uszkodzony lub zagubiony w trakcie transportu. Prosimy o bezzwłoczny kontakt z nami (telefon, email) - angażujemy się bezpośrednio w proces reklamacyjny. Jednak proszę W ŻADNYM RAZIE NIE ODSYŁAĆ NAM USZKODZONEGO SPRZĘTU - uszkodzenie musi być zgłaszane w siedzibie odbiorcy paczki, najlepiej bezpośrednio kurierowi przy jej odbiorze. Zwracamy uwagę, że w innych przypadkach firmy kurierskie Z ZASADY NIE UZNAJĄ reklamacji uszkodzeń powstałych w trakcie transportu.

Jeżeli stwierdzą Państwo uszkodzenie mechaniczne paczki (zewnętrzne) lub sprzętu znajdującego się w paczce, prosimy:

W miarę możliwości - natychmiast poinformować kuriera dostarczającego paczkę o uszkodzeniu jej zawartości.
Jak najszybciej poinformować naszą firmę (telefonicznie) o zaistniałym uszkodzeniu - włączając nas w ten sposób w całość procesu reklamacyjnego.
Sporządzić dokumentację uszkodzeń zarówno sprzętu, jak i zewnętrznego opakowania paczki (najlepiej fotograficzną - aparatem cyfrowym - o ile dysponują Państwo odpowiednimi środkami technicznymi).
Zabezpieczyć dostarczony sprzęt WRAZ Z OPAKOWANIEM tak, aby całość przesyłki pozostała zbliżona do jej stanu w chwili dostarczenia paczki..
Jeżeli zastosują się Państwo do powyższych wskazówek, to z naszego doświadczenia wynika, że prawdopodobieństwo uznania przez przewoźnika prawidłowo zgłoszonej reklamacji jest bliskie 100%.

Procedura autoryzacji wysyłki sprzętu do sprzedawcy

Zanim jakikolwiek zakupiony u nas towar zostanie przesłany do naszej firmy (niezależnie od przyczyny jego przesłania - czy jest to zwrot reklamacyjny, zwrot do sprzedawcy, wymiana na inny towar czy też zwrot towaru wypożyczonego) - konieczny jest uprzedni kontakt z naszą firmą w celu uzyskania autoryzacji przesyłki towaru do naszej firmy. W przypadku, gdy sprzedawany produkt opatrzony jest nalepką DOOR-TO-DOOR, produkt ten podlega gwarancji w systemie DOOR-TO-DOOR wyłącznie pod warunkiem, że zgłoszenia gwarancyjnego dokonuje finalny nabywca - użytkownik produktu. Realizacja gwarancji w systemie DOOR-TO-DOOR dotyczy tylko użytkownika finalnego - konsumenta. Odsprzedawca, który nie jest użytkownikiem - finalnym nabywcą produktu, zobowiązany jest dostarczyć reklamowane towary do miejsca nabycia lub bezpośrednio do naszej firmy na własny koszt po uzyskaniu autoryzacji polegającej na wypełnieniu formularza RMA dostępnego na naszych stronach internetowych.

W celu uzyskania autoryzacji przesyłki należy podjąć następujące kroki:

Proszę poinformować naszą firmę o przyczynie i sposobie wysyłki za pomocą internetowego Formularza RMA. Po jego wypełnieniu przesyłce Klienta zostanie przydzielony unikalny numer RMA.

Po wysłaniu formularza RMA otrzymają Państwo automatyczne potwierdzenie jego przyjęcia od naszej firmy, wysłane na adres e-mail podany w formularzu.
Jeżeli formularz RMA został wypełniony kompletnie i poprawnie, otrzymają Państwo potwierdzenie autoryzacji przesyłki - również w formie listu e-mail wysłanego na adres podany w formularzu.
Po uzyskaniu autoryzacji przesyłki, numer RMA należy umieścić w sposób czytelny na zewnętrznej części opakowania przed wysłaniem. W przeciwnym razie przesyłka nie zostanie przez nas przyjęta.Przesyłka powinna zostać opakowana w sposób uniemożliwiający uszkodzenie sprzętu w trakcie transportu (firma Inter Projekt nie ponosi odpowiedzialności za takie uszkodzenia). Do przesyłki należy bezwzględnie dołączyć wszystkie wymagane dokumenty, w szczególności dowód zakupu (kopia). Dowodem zakupu jest faktura VAT, wydruk aukcji Allegro lub dowolny inny dokument (np. wydruk e-maila), jednoznacznie potwierdzający, że osoba wysyłająca sprzęt jest jego pierwszym, bezpośrednim nabywcą. Sprzęt powinien zostać wysłany kompletny i wraz z jego oryginalnym opakowaniem. W przeciwnym przypadku realizacja Państwa żądania (np. reklamacji, zwrotu) może zostać wstrzymana aż do skompletowania wszystkich wymaganych dokumentów. Uwaga: Przesyłki niezamówione, przesyłki bez numeru RMA oraz przesyłki nieautoryzowane nie będą przez nas przyjmowane, niezależnie od powodu ich przesłania.

Zwrot do sprzedawcy w ramach realizacji reklamacji


Na towary zakupione w naszej firmie udzielana jest gwarancja. Gwarancja przysługuje bezpośredniemu nabywcy towaru. W przypadku odsprzedaży, reklamacja może być zgłoszona jedynie przez pierwszego nabywcę. Zanim podejmie się decyzję o zwrocie towaru do sprzedawcy, należy wyczerpać wszystkie rozsądne możliwości sprawdzenia i uruchomienia towaru w siedzibie klienta, zgodnie ze wszystkimi DARMOWYMI poradami technicznymi udzielanymi przez Inter Projekt S.A. W tym celu prosimy skontaktować się z pomocą techniczną pod adresem: Dział kontakt na naszej stronie, podając pełne informacje umożliwiające zidentyfikowanie usterki.
Jeżeli pomimo konsultacji z pomocą techniczną uruchomienie urządzenia nie powiodło się, w celu realizacji reklamacji i wysyłki towaru do firmy dla jego sprawdzenia i ewentualnej naprawy lub wymiany należy dokonać zgłoszenia reklamacyjnego w formie internetowego Formularza RMA. Dopiero po uzyskaniu autoryzacji przesyłki możliwe jest przesłanie sprzętu do naszej firmy. Sprzęt należy przesłać w kompletnym, firmowym opakowaniu wraz z kopią dowodu zakupu. Dowodem zakupu jest faktura VAT, wydruk aukcji Allegro lub dowolny inny dokument jednoznacznie i bezspornie poświadczający, że osoba wysyłająca sprzęt jest jego pierwszym, bezpośrednim nabywcą. Sprzęt powinien zostać wysłany kompletny (wraz z jego oryginalnym opakowaniem). Sprzęt powinien zostać opakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w trakcie przesyłki.

Koszty wysyłki sprzętu do naszej firmy w celu realizacji reklamacji ponosi klient. Jeśli reklamacja jest uzasadniona, a sprzęt zostanie naprawiony lub wymieniony na sprawny egzemplarz, zostanie odesłany do klienta na koszt naszej firmy. Jeśli reklamacja nie jest uzasadniona, a sprzęt jest w pełni sprawny, koszty wysyłki z powrotem do klienta ponosi klient. W takim przypadku klient może zostać obciążony również kosztami sprawdzenia towaru w siedzibie Inter Projekt S.A. Koszty te wynoszą 3% wartości towaru, jednak nie mniej niż 20 PLN netto.

Zwrot sprzętu do sprzedawcy w ramach wypożyczeniaw


Oferujemy naszym klientom możliwość wynajmu sprzętu w naszej firmie do celów testowych. Usługa ta jest odpłatna, a cena wynajmu wynosi 7% wartości testowanego sprzętu.
Okres wypożyczenia jest uzgadniany z Sprzedawcą i zazwyczaj wynosi od 2 do 4 tygodni od daty wysłania sprzętu do Klienta. Wypożyczenie następuje po wpłaceniu przez Klienta kaucji równiej pełnej wartości wypożyczonego sprzętu oraz kosztów transportu, na podstawie 'umowy wypożyczenia' oraz faktury VAT z terminem płatności odpowiadającym terminowi wypożyczenia. Jeśli po zakończeniu okresu wypożyczenia sprzęt nie zostanie zwrócony do Sprzedawcy, kaucja jest w całości potrącana z ceny zakupu sprzętu. Sprzęt jest wtedy uznawany za sprzedany, a opłata za wypożyczenie (7% wartości) nie jest pobierana. Sprzęt jest również uznawany za sprzedany, jeśli nie jest zwrócony w stanie kompletnym, posiada widoczne ślady użytkowania lub mechaniczne uszkodzenia, został zniszczony lub zmodyfikowany przez Klienta, lub nie został zwrócony w kompletnym, nieuszkodzonym opakowaniu firmowym.
Aby zrealizować zwrot w ramach umowy wypożyczenia, należy prawidłowo wypełnić internetowy Formularz RMA. Koszty transportu zwracanego towaru do siedziby firmy ponosi klient. Po uzyskaniu autoryzacji przesyłki oraz otrzymaniu kompletnego, nieuszkodzonego sprzętu w naszej firmie, klientowi wystawiana jest faktura korygująca do faktury zakupowej. Po jej podpisaniu i odesłaniu do siedziby naszej firmy, klientowi zwracana jest kaucja pomniejszona o opłatę wypożyczenia (opłata ta jest uwzględniona w korekcie faktury zakupowej).

Zwrot do sprzedawcy w celu wymiany na inny asortyment


W niektórych przypadkach, uzgodnionych z Kupującym przed zakupem sprzętu, gdy zarówno Kupujący, jak i Sprzedający nie są pewni, czy zakupiony sprzęt będzie spełniał pożądane cechy użytkowe w warunkach eksploatacji określonych przez Klienta, zakupiony sprzęt może być wymieniony na inny rodzaj lub asortyment.
Wymiana może nastąpić w terminie uzgodnionym ze Sprzedawcą przed zakupem sprzętu. Termin ten zazwyczaj wynosi 2 tygodnie od daty wysłania sprzętu do Klienta. Wymiana jest możliwa, jeśli zakupiony sprzęt jest kompletny, nie wykazuje widocznych śladów użytkowania ani mechanicznych uszkodzeń, nie został zniszczony ani modyfikowany przez Klienta oraz jest zwracany w swoim oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu firmowym. Aby zrealizować wymianę, należy prawidłowo wypełnić internetowy Formularz RMA. Koszty wysyłki zwracanego towaru do siedziby firmy ponosi Klient. Po uzyskaniu autoryzacji przesyłki i otrzymaniu kompletnego, nieuszkodzonego sprzętu w naszej firmie (czyli w kompletnym, firmowym opakowaniu wraz z kopią dowodu zakupu), klientowi wystawiana jest korygująca faktura. Po jej podpisaniu i odesłaniu do naszej siedziby oraz po pokryciu uzgodnionej różnicy w cenach zakupu, klientowi zostaje wysłany wcześniej uzgodniony sprzęt w ramach wymiany. Różnica cen zakupu może być pokryta również poprzez przesyłkę sprzętu 'za pobraniem'.

Zwrot towaru do sprzedawcy 'bez podania przyczyny'

W przypadku dowolnego zakupu realizowanego przez Internet, Konsumentom (Osobom Indywidualnym nie działającym jako podmioty gospodarcze) przysługuje USTAWOWE PRAWO do odstąpienia od zakupu towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Możesz nas o tym fakcie poinformować mailem, wypełniając formularz online lub składając oświadczenie na piśmie. Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Brak zwrotu towaru przez konsumenta w tym czasie nie powoduje unieważnienia odstąpienia od umowy, jednakże opóźnienie może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą.

Na konsumencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad towarem do czasu jego zwrócenia. Po otrzymaniu produktu może zatem sprawdzić jego charakter, kompletność cechy czy funkcjonowanie – ale tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym. Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczając poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą. Przy zwrocie towaru prosimy o podanie numeru konta, na które będziemy zwracali wpłaconą należność. W przypadku płatności kartą zwrot powinien zostać wykonany na rachunek karty.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy konsumentowi koszty dostarczenia towaru (za transport od sprzedawcy do konsumenta). Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z obowiązującym prawem, zwracamy jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w naszej ofercie, bez względu na to, jaki środek transportu został wybrany przez kupującego w momencie składania zamówienia.

W przypadku, jeżeli ustawowy termin 14 dni jeszcze nie upłynął, w celu realizacji zwrotu prosimy wysłać do naszej firmy stosowne oświadczenie w formie internetowego Formularza RMA. O terminie wyrażenia woli zwrotu towaru decyduje termin wyczerpującego wypełnienia i wysłania formularza RMA. W momencie wysłania formularza RMA do naszej firmy - Klientowi wysyłane jest automatycznie potwierdzenie jego przyjęcia - pod adres email podany w formularzu. Koszty transportu zwracanego towaru do siedziby naszej firmy ponosi Klient. Po uzyskaniu autoryzacji przesyłki oraz przesłaniu kompletnego, nieuszkodzonego sprzętu do naszej firmy (tj. w kompletnym, firmowym opakowaniu wraz z kopią dowodu zakupu), Klientowi wystawiana jest faktura korygująca do faktury zakupowej. Po jej podpisaniu i odesłaniu do siedziby naszej firmy, Klientowi zwracana jest kwota równa pełnej cenie zakupionego towaru z uwzględnieniem kosztów najtańszej, dostępnej w naszej ofercie formy transportu. Kwota ta zwracana jest w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez Klienta.

W przypadkach, gdy zakup został dokonany przez dedykowane portale aukcyjne (np. Allegro), nasza firma występuje do właścicieli portalu o zwrot prowizji pobranej za zakup. W takich sytuacjach portal aukcyjny zazwyczaj podejmuje działania przewidziane w jego regulaminie dotyczące osób wycofujących się z transakcji 'bez podania przyczyny'.

W uzasadnionych przypadkach firmy mogą również zorganizować zwrot towarów, ale zawsze odbywa się to w formie 'zwrotu sprzętu do sprzedawcy w ramach wypożyczenia' (patrz powyższy punkt). Dla firm jest to usługa odpłatna, wymagająca wcześniejszej akceptacji sprzedawcy, a zwrot może nastąpić nie później niż w ciągu 4 tygodni od wysłania przez nas towaru. Ceny towarów na naszej stronie internetowej często zmieniają się z czasem i zależą od fluktuacji na rynkach finansowych (kursy walut), na które nasza firma nie ma wpływu. Opłata rekompensuje nam ryzyko kursowe i koszty poniesione przy wysyłce i sprawdzeniu towaru. W przypadku takich zwrotów koszty transportu do klienta nie są wliczane w zwracaną kwotę.

Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu środków kupującemu w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki zwrotnej.

 

 

Formularz RMA
Towar zakupiony w firmie InterProjekt S.A.
Towar zakupiony w firmie ADVATUS Spółka z o.o.