Ładuję...

 

 

Reklamacje, wymiany, zwroty oraz wypożyczenia

 

 

Reklamacje uszkodzeń powstałych w wyniku transportu


Firma Inter Projekt S.A. NIE ODPOWIADA za uszkodzenia mechaniczne sprzętu powstałe w trakcie transportu paczek firmą kurierską (DHL, DPD i inne). Nie odpowiadamy również za nieterminowość w dostarczeniu przesyłek przez firmy transportowe lub też za ich zagubienie. Reklamacje w takich przypadkach należy składać bezpośrednio w firmie kurierskiej. Jednak w każdym przypadku staramy się pomóc naszym Klientom, których sprzęt został uszkodzony lub zagubiony w trakcie transportu. Prosimy o bezzwłoczny kontakt z nami (telefon, email) - angażujemy się bezpośrednio w proces reklamacyjny. Jednak proszę W ŻADNYM RAZIE NIE ODSYŁAĆ NAM USZKODZONEGO SPRZĘTU - uszkodzenie musi być zgłaszane w siedzibie odbiorcy paczki, najlepiej bezpośrednio kurierowi przy jej odbiorze. Zwracamy uwagę, że w innych przypadkach firmy kurierskie Z ZASADY NIE UZNAJĄ reklamacji uszkodzeń powstałych w trakcie transportu.

Jeżeli stwierdza Państwo uszkodzenie mechaniczne paczki (zewnętrzne) lub sprzętu znajdującego się w paczce, prosimy:

W miarę możliwości - natychmiast poinformować kuriera dostarczającego paczkę o uszkodzeniu jej zawartości.
Jak najszybciej poinformować naszą firmę (telefonicznie) o zaistniałym uszkodzeniu - włączając nas w ten sposób w całość procesu reklamacyjnego.
Sporządzić dokumentację uszkodzeń zarówno sprzętu jak i zewnętrznego opakowania paczki (najlepiej fotograficzną - aparatem cyfrowym - o ile dysponują Państwo odpowiednimi środkami technicznymi).
Zabezpieczyć dostarczony sprzęt WRAZ Z OPAKOWANIEM tak aby całość przesyłki pozostała zbliżona do jej stanu w chwili dostarczenia paczki.
Jeżeli zastosują się Państwo do powyższych wskazówek to z naszego doświadczenia wynika, że prawdopodobieństwo uznania przez przewoźnika prawidłowo zgłoszonej reklamacji jest bliskie 100%.

Procedura autoryzacji wysyłki sprzętu do sprzedawcy


Zanim jakikolwiek zakupiony u nas towar zostanie przesłany do naszej firmy (niezależnie od przyczyny jego przesłania - czy jest to zwrot reklamacyjny, zwrot do sprzedawcy, wymiana na inny towar czy też zwrot towaru wypożyczonego) - konieczny jest uprzedni kontakt z naszą firmą w celu uzyskania autoryzacji przesyłki towaru do naszej firmy. W przypadku gdy sprzedawany produkt opatrzony jest nalepką DOOR-TO-DOOR, produkt ten podlega gwarancji w systemie DOOR-TO-DOOR wyłącznie pod warunkiem, że zgłoszenia gwarancyjnego dokonuje finalny nabywca - użytkownik produktu. Realizacja gwarancji w systemie DOOR-TO-DOOR dotyczy tylko użytkownika finalnego - konsumenta. Odsprzedawca, który nie jest użytkownikiem - finalnym nabywcą produktu zobowiązany jest dostarczyć reklamowane towary do miejsca nabycia lub bezpośrednio do naszej firmy na własny koszt po uzyskaniu autoryzacji polegającej na wypełnieniu formularza RMA dostępnego na naszych stronach internetowych.

W celu uzyskania autoryzacji przesyłki należy podjąć następujące kroki:

Poinformować naszą firmę o przyczynie i sposobie wysyłki z pośrednictwem internetowego Formularza RMA. W wyniku jego wypełnienia przesyłce Klienta przydzielony zostanie unikalny numer RMA.
Po wysłaniu formularza RMA otrzymają Państwo od naszej firmy automatyczne potwierdzenie jego przyjęcia wysłane pod adres email podany w formularzu.
Jeżeli formularz RMA został wypełniony w sposób wyczerpujący i prawidłowy uzyskają Państwo potwierdzenie autoryzacji przesyłki - również w formie listu email wysłanego pod adres podany w formularzu.
Po uzyskaniu autoryzacji przesyłki jej numer RMA należy umieścić w sposób czytelny na zewnętrznej części opakowania przed jej wysłaniem. W przeciwnym przypadku przesyłka nie zostanie przez nas przyjęta.
Przesyłka powinna zostać opakowana w sposób uniemożliwiający uszkodzenie sprzętu w trakcie transportu (firma Inter Projekt nie ponosi odpowiedzialności za takie uszkodzenia). Do przesyłki należy bezwzględnie dołączyć wszystkie wymagane dokumenty, w szczególności dowód zakupu (kopia). Dowodem zakupu jest faktura vat, wydruk aukcji allegro lub dowolny inny dokument (np. wydruk emaila) jednoznacznie i bezspornie poświadczający, że osoba wysyłająca sprzęt jest jego pierwszym, bezpośrednim nabywcą. Sprzęt powinien zostać wysłany kompletny i wraz z jego oryginalnym opakowaniem. W przeciwnym przypadku realizacja Państwa żądania (np. reklamacji, zwrotu) może zostać wstrzymana aż do skompletowania wszystkich wymaganych dokumentów. Uwaga: Przesyłki nie zamówione, przesyłki nie opisane numerem RMA oraz przesyłki, które nie uzyskały naszej autoryzacji nie będą przez nas przyjmowane, niezależnie od powodu ich przesłania.

 

Zwrot do sprzedawcy w ramach realizacji reklamacji


Na towar zakupiony w naszej firmie udzielana jest gwarancja. Gwarancja przysługuje bezpośredniemu nabywcy towaru. W przypadku odsprzedaży towaru - jego reklamacja może mieć miejsce tylko z pośrednictwem pierwszego Nabywcy. Zanim podjęta zostanie decyzja o zwrocie towaru do sprzedawcy wyczerpane powinny zostać wszystkie racjonalne możliwości jego sprawdzenia i uruchomienia w siedzibie Klienta przy zastosowaniu wszystkich wskazówek udzielanych NIEODPŁATNIE przez pomoc techniczną Inter Projekt S.A. W tym celu należy skontaktować się z pomocą techniczną patrz: Dział kontakt na naszej stronie, podając wyczerpujące informacje umożliwiające identyfikację usterki.
Jeżeli pomimo konsultacji z pomocą techniczną uruchomienie urządzenia nie powiodło się, w celu realizacji reklamacji i wysyłki towaru do firmy dla jego sprawdzenia i ewentualnej naprawy lub wymiany należy dokonać zgłoszenia reklamacyjnego w formie internetowego Formularza RMA. Dopiero po uzyskaniu autoryzacji przesyłki możliwe jest przesłanie sprzętu do naszej firmy. Sprzęt należy przesłać w kompletnym, firmowym opakowaniu wraz z kopią dowodu zakupu. Dowodem zakupu jest faktura vat, wydruk aukcji allegro lub dowolny inny dokument jednoznacznie i bezspornie poświadczający, że osoba wysyłająca sprzęt jest jego pierwszym, bezpośrednim nabywcą. Sprzęt powinien zostać wysłany kompletny (wraz z jego oryginalnym opakowaniem). Sprzęt powinien zostać opakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w trakcie przesyłki.
Wysyłka sprzętu do naszej firmy w celu realizacji reklamacji ma miejsce na koszt klienta. W przypadku, jeżeli zgłoszenie reklamacyjne było uzasadnione, sprzęt po naprawie lub wymianie na prawidłowo działający egzemplarz jest odsyłany do Klienta na koszt naszej firmy. W przypadku jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie było uzasadnione zaś sprzęt jest w pełni sprawny, wysyłka sprzętu do Klienta ma miejsce na koszt Klienta. W takim przypadku Klient może zostać obciążony również kosztami sprawdzenia towaru w siedzibie Inter Projekt S.A. Koszty te wynoszą 3% wartości towaru jednak nie mniej niż 20 PLN netto.

 

Zwrot sprzętu do sprzedawcy w ramach wypożyczenia


Naszym Klientom stwarzamy możliwość wypożyczenia sprzętu w naszej firmie w celu jego przetestowania. Usługa ta jest odpłatna. Jej cena kształtuje się na poziomie równym 7% wartości testowanego sprzętu.
Wypożyczenie może nastąpić w terminie uzgodnionym ze Sprzedawcą, najczęściej równym 2 - 4 tygodnie licząc od daty wysłania sprzętu do Klienta. Wypożyczenie ma miejsce po wpłaceniu przez Klienta kaucji równej pełnej wartości wypożyczanego sprzętu podwyższonej o koszty transportu i odbywa się na podstawie "umowy wypożyczenia" oraz faktury VAT z terminem płatności równym terminowi wypożyczenia. W przypadku jeżeli po upływie okresu wypożyczenia sprzęt nie zostanie zwrócony Sprzedawcy, kaucja jest w całości potrącana w poczet ceny zakupu sprzętu. Sprzęt zostaje wówczas uznany za sprzedany zaś opłata wypożyczenia (w wysokosci 7% wartości) nie jest pobierana. Sprzęt zostaje uznany za sprzedany również w przypadkach, gdy nie został zwrócony w stanie kompletnym, nosi widoczne ślady używania lub uszkodzeń mechanicznych, został przez Klienta zniszczony lub był modyfikowany oraz nie został zwrócony w kompletnym, nieuszkodzonym opakowaniu firmowym.
W celu realizacji zwrotu w ramach wypożyczenia - należy prawidłowo wypełnić internetowy Formularz RMA. Koszty transportu zwracanego towaru do siedziby firmy ponosi Klient. Po uzyskaniu autoryzacji przesyłki oraz przesłaniu kompletnego, nieuszkodzonego sprzętu do naszej firmy, Klientowi wystawiana jest faktura korygująca do faktury zakupowej. Po jej podpisaniu i odesłaniu do siedziby naszej firmy, Klientowi zwracana jest kaucja pomniejszona o opłatę wypożyczenia (opłata ta jest uwzględniana w korekcie faktury zakupowej.

 

Zwrot do sprzedawcy w celu wymiany na inny asortyment


W niektórych przypadkach, uzgodnionych z Kupującym przed zakupem sprzętu, gdy zarówno Kupujący jak i Sprzedający nie są pewni czy zakupiony sprzęt będzie wykazywał pożądane właściwości użytkowe w przewidzianych przez Klienta warunkach eksploatacji - zakupiony sprzęt może zostać wymieniony na inny jego rodzaj lub asortyment.
Wymiana może nastąpić w terminie uzgodnionym ze Sprzedawcą przez zakupem sprzętu. Termin ten jest najczęściej równy 2 tygodnie od daty wysłania sprzętu do Klienta. Wymiana może mieć miejsce jeżeli zakupiony sprzęt jest kompletny, nie nosi widocznych śladów używania lub uszkodzeń mechanicznych, nie został przez Klienta zniszczony, nie był w żaden sposób modyfikowany oraz jest zwracany w kompletnym, nieuszkodzonym opakowaniu firmowym. W celu realizacji wymiany należy prawidłowo wypełnić internetowy Formularz RMA. Koszty transportu zwracanego towaru do siedziby firmy ponosi Klient. Po uzyskaniu autoryzacji przesyłki oraz przesłaniu kompletnego, nieuszkodzonego sprzętu do naszej firmy (tj. w kompletnym, firmowym opakowaniu wraz z kopią dowodu zakupu) Klientowi wystawiana jest faktura korygująca. Po jej podpisaniu i odesłaniu do siedziby naszej firmy oraz po pokryciu uzgodnionej różnicy w cenach zakupu Klientowi przesyłany jest uzgodniony wcześniej sprzęt w ramach wymiany. Różnica cen zakupu może zostać pokryta również w skutek przesyłki sprzętu "za pobraniem".

 

Zwrot towaru do sprzedawcy "bez podania przyczyny"


W przypadku dowolnego zakupu realizowane poprzez Internet, Konsumentom ( Klientom Indywidualnym nie będącymi podmiotami gospodarczymi ) przysługuje, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, USTAWOWE PRAWO do odstąpienia od zakupu towaru. Możesz nas o tym fakcie poinformować mailem, wypełniając formularz online lub składając oświadczenie na piśmie. Konsument ma obowiązek zwrócenia towaru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Niezwrócenie przez konsumenta towaru w tym czasie nie powoduje nieważności odstąpienia od umowy, niemniej zwłoka może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą.

Na konsumencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad towarem do czasu jego zwrócenia. Po otrzymaniu produktu może zatem sprawdzić jego charakter, kompletność cechy czy funkcjonowanie – ale tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym. Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczając poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą. Przy zwrocie towaru prosimy o podanie numeru konta, na które będziemy zwracali wpłaconą należność. W przypadku płatności kartą zwrot powinien zostać wykonany na rachunek karty.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy konsumentowi koszty dostarczenia towaru (za transport od sprzedawcy do konsumenta). Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z obowiązującym prawem, zwracamy jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w naszej ofercie, bez względu na to, jaki środek transportu został wybrany przez kupującego w momencie składania zamówienia.

W przypadku, jeżeli ustawowy termin 14 dni jeszcze nie upłynął, w celu realizacji zwrotu prosimy wysłać do naszej firmy stosowne oświadczenie w formie internetowego Formularza RMA. O terminie wyrażenia woli zwrotu towaru decyduje termin wyczerpującego wypełnienia i wysłania formularza RMA. W momencie wysłania formularza RMA do naszej firmy - Klientowi wysyłane jest automatycznie potwierdzenie jego przyjęcia - pod adres email podany w formularzu. Koszty transportu zwracanego towaru do siedziby naszej firmy ponosi Klient. Po uzyskaniu autoryzacji przesyłki oraz przesłaniu kompletnego, nieuszkodzonego sprzętu do naszej firmy (tj. w kompletnym, firmowym opakowaniu wraz z kopią dowodu zakupu), Klientowi wystawiana jest faktura korygująca do faktury zakupowej. Po jej podpisaniu i odesłaniu do siedziby naszej firmy, Klientowi zwracana jest kwota równa pełnej cenie zakupionego towaru z uwzględnieniem kosztów najtańszej, dostępnej w naszej ofercie formy transportu. Kwota ta zwracana jest w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez Klienta.

W przypadkach gdy zakup miał miejsce poprzez dedykowane portale aukcyjne (np. Allegro) nasza firma występuje do właścicieli portalu o zwrot prowizji odprowadzonej z tytułu zakupu. W takich przypadkach również portal aukcyjny podejmuje zazwyczaj działania przewidziane w jego regulaminie wobec osób wycofujących się z transakcji "bez podania przyczyny".

W uzasadnionych przypadkach również  firmy mogą dokonać zwrotu towaru, jednak odbywa się on zawsze w formie "zwrotu sprzętu do sprzedawcy w ramach wypożyczenia" (patrz punkt powyżej). Dla firm jest to usługa odpłatna, wymaga uprzedniej akceptacji sprzedawcy zaś zwrot może mieć miejsce  nie później niż w okresie 4 tygodni po wysłaniu przez nas towaru. Ceny towarów na naszej witrynie często zmieniają się z upływem czasu i zależą od wahań na rynkach finansowych (wahań kursów walut), na które nasza firma nie ma wpływu. Odpłatność rekompensuje nam ryzyko kursowe oraz koszty poniesione przy wysyłce i sprawdzeniu towaru. W przypadku tego rodzaju zwrotu, koszty transportu do klienta nie są uwzględniane w zwracanej kwocie.

Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu środków kupującemu w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki zwrotnej.

 

 

Formularz RMA
Towar zakupiony w firmie InterProjekt S.A.
Towar zakupiony w firmie ADVATUS Spółka z o.o.